Fremtidsfullmakt

10 punkter å tenke på ved opprettelse av en fremtidsfullmakt

mor far og datter

1. Tidspunktet fremtidsfullmakten opprettes

Ifølge loven kan en fremtidsfullmakt kun skrives når du forstatt er i full stand til å forstå betydningen og konsekvensene av fullmakten. Dersom tilstanden din er svekket ved en eventuell opprettelse vil ikke en fremtidsfullmakt være gyldig. 

2. Fullmaktens omfang 

Fullmakten skal beskrive hvilke saker og forhold som skal bli tatt hånd om av en fullmektig. Den kan inkludere både økonomiske og personlige forhold. De økonomiske forholdene dreier seg ofte om håndtering av gjeld, bestemmelsesrett ovenfor eiendom, verdipapirer, kunst eller andre gjenstander som kan selges eller noe så hverdagslig som betaling av regninger. 

Noen ønsker også å inkludere personlige forhold i sine fullmakter. Det kan være opplevelser som fullmaktsgiver ellers har hatt glede av, eksempelvis å fortsatt kunne reise på kulturelle arrangementer, ferier eller å alltid få en hårklipp annenhver måned. 

3. Hvem kan være fullmektig?

Du kan ha en eller flere fullmektiger som tar hånd om ulike deler av de forholdende som omfattes av fullmakten. Eksempelvis en fullmektig som styrer de økonomiske forholdene og en annen fullmektig som kan representere deg ovenfor NAV, kommunen eller sykehjemmet. Det kan også være lurt å utnevne en stedsfordtredende fullmektig dersom fullmektig ikke har mulighet til å gjennomføre sine oppgaver. 

4. Inhabilitet/interessekonflikt

Av og til kan det oppstå interessekonflikter. Et eksempel er at du i fremtidsfullmakten gir fullmektigen myndighet til å selge din sommerhytte. Hvis fullmektigen vil kjøpe den selv, havner han eller hun i en inhabilitetssituasjon. Det kan innebære at han eller hun prøver å påvirke salgsprisen til sin fordel. Du kan i fullmakten be om at noen trer inn i fullmektigens sted dersom det oppstår interessekonflikter. 

5. Gaver 

Skal fullmektigen ha rett til å gi bort noen av dine eiendeler eller kjøpe en gave for dine penger? Hvis dette ikke reguleres i fremtidsfullmakten, har fullmektigen rett til å gi gaver til andre (dog ikke seg selv).

6. Hvordan og når fremtidsfullmakten skal tre i kraft

Vergemålsloven sier at fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten. Dette kan ofte dokumenteres gjennom en legeerklæring. I fullmakten kan du også bestemme om det skal foreligge en legeerklæring før en fremtidsfullmakt skal kunne tre i kraft. 

7. Kontroll og opphør 

I utgangspunktet kontrolleres ikke en fullmakt av Fylkesmannen eller annen institusjon. Men nære pårørende kan imidlertid få tilgang på opplysninger om bruk av fullmakten etter § 90 i vergemålsloven. Dersom dette skjer kan Fylkesmannen også kreve at fullmektigen fører og viser regnskap.

Har ikke fullmektig ivaretatt fullmaktsgivers interesser kan fullmaktsgiver bli begjært satt under vergemål. Dersom det opprettes vergemål vil fullmakten opphøre. 

8. Formkrav

For at fremtidsfullmakten skal være gyldig må den ha visse formkrav. Den må være skriftlig og det må fremkomme at den er skal ha en fremtidsvirkning. Den skal også undertegnes av to vitner som du (fullmaktsgiver) har godtatt.

Vitnene må oppfylle følgende krav: 

 • Vitnene må ha fylt 18 år.
 • Vitnene må forstå betydningen av å undertegne.
 • Fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitner. 

9. Oppbevaring 

Det finnes ikke en løsning for oppbevaring av en fremtidsfullmakt som det finnes for testament. Derfor er det ekstra viktig at fullmaktsgiver har opplyst fullmektig om fullmakten og at begge vet hvor den er til enhver tid. 

En god løsning er at det opprettes to originaler, som begge oppbevares trygt i en safe eller lignende hos fullmektig og fullmaktsgiver. Noen velger også å informere fastlegen sin om at det er opprettet en fremtidsfullmakt og hvem som er fullmektig. 

10. Stadfesting 

Fremtidsfullmakten skal først sendes til Statsforvalteren når den har trådt i kraft. Fullmektigen kan da søke om stadfesting. Dette kan gjøre det enklere for fullmektig å representere fullmaktsgiveren ovenfor tredjepersoner. Det er imidlertid ikke et krav at en fremtidsfullmakt stadfestes. En fremtidsfullmakt er like effektiv såfremt den har oppfylt alle kriterier. 

I noen tilfeller må imidlertid en fremtidsfullmakt være stadfestet. Dette kan være dersom fullmektig skal overdra eller selge eiendom på vegne av fullmaktsgiver. Kartverket krever stadfesting i disse situasjonene.

For å stadfeste en fullmakt må fullmektig sende inn følgende til Statsforvalteren: 

 • Søknad om stadfesting av fremtidsfullmak
 • Original fremtidsfullmakt
 • Dokumentasjon på at fullmaktsgivers pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse (Dokumentasjonen skal være signert av de pårørende og sendes inn sammen med søknadsskjemaet)
 • Legeerklæring hvor det tas stilling til:
  • fullmaktsgivers diagnose(-r) som er relevante for at fremtidsfullmakten skal tre i kraft
  • fullmaktsgivers evne til å ivareta personlige og økonomiske interesser
  • om eventuell manglende evne til å ivareta egne interesser har sammenheng med fullmaktsgivers diagnose(-r)
  • vurdering av fullmaktsgivers tilstand og evne til å forstå innholdet i fullmakten 

 

 

Vær oppmerksom på at dette er en generell artikkel om fullmakt. For å få mer detaljert informasjon om hvordan du bør opptre i akkurat din situasjon, kontakt våre advokater.

Fremtidsfullmakt Ensidig

Hos Lexly kan du selv skrive fremtidsfullmakt med vårt digitale verktøy eller få hjelp av en advokat som skal gjøre jobben for deg. Begge tjenestene kan kjøpes til fast pris. Trygg, sikker og juridisk korrekt.

Les mer Om Fremtidsfullmakt Ensidig
Digital avtale
kr 2390
Snakk med en advokat
-

kr 2390

På kort tid kan du skrive en juridisk korrekt fremtidsfullmakt

Digital avtale
Du betaler i siste trinn

Pris med advokat kr 6990

Gratis innledende samtale med advokat via telefon eller videomøte.

Avtal møte med advokat